Back to Top


Algemene verordening gegevensbescherming.Taxi Westkust is ondergebracht in Flanders Taxi BV, gevestigd in 8670 Koksijde, Joststraat 1 met ondernemingsnummer 0720.524.809.

Als taxibedrijf verwerken wij dagelijks en aan de lopende band uw persoonlijke gegevens als klant, websitebezoeker, volger op facebook of gewoon als gesprekspartner aan de telefoon.


Het ligt ons nauw aan het hart deze gegevens omzichtig te behandelen en ze te vrijwaren van onrechtmatig gebruik.


Wat hierna volgt is ons beleid inzake de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.


Het is noodzakelijk dat u dit beleid doorneemt, zodat u weet waar het op staat en wat uw rechten zijn.


Eén ding staat echter al vast: door met ons in zee te gaan als klant of als medewerker, door met ons contact op te nemen - hetzij per e-mail of per telefoon - gaat u er eigenlijk mee akkoord dat wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Dit is eigen aan ons werk.


TOEPASSING


De verwerking van de persoonsgegevens heeft betrekking op ons hele werk: te beginnen met het eerste contact per telefoon of per e-mail, via eender welk aanvraagformulier op onze website, of eens als klant op uitzonderlijke of regelmatige basis, tot en met de verwerking van de geleverde prestaties in facturatie en boekhouding.


VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING


Flanders Taxi BV, met name de bestuurder, is verantwoordelijk voor de veilige bewaring van uw persoonsgegevens.

Hierbij wordt de regelgeving GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) strikt opgevolgd.


Alle werknemers van de firma kunnen de persoonsgegevens gebruiken.

Hetzij de chauffeur van uw taxi die uw adres, telefoonnnummer en naam ontvangt, hetzij de kantoorbediende die deze gegevens verwerkt in de boekhouding.


WELKE GEGEVENS?


Als klant verstrekt u ons over het algemeen uw naam, adres, reisbestemming, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres en soms ook uw bankgegevens.

Deze gegevens worden enkel in functie van de opdracht en de noodzaak doorgegeven aan onze medewerkers, in de eerste plaats de chauffeurs,

die aan discretie gehouden zijn en hierop getraind worden.

Uw gegevens worden slechts bewaard in functie van en naargelang van uw getrouwheid als klant.

Klantengegevens worden één jaar na de laatste contactneming, gewist uit onze registers.


Eventuele camerabeelden uit de voertuigen worden enkel en alleen gebruikt bij noodgevallen of als rechtsmiddel (indien noodzakelijk).

De camerabeelden worden automatisch na 72 uren gewist.

De voertuigen uitgerust met een camera vertonen dit met een pictogram aan de buitenkant van het voertuig.


Van onze medewerkers hebben wij behalve de bovenstaande gegevens ook de noodzakelijke data in bewaring voor het Sociaal Bureau,

de Loonadministratie en de Boekhouding.

Deze instanties zijn net zo goed als wij gebonden aan de strikte opvolging van de wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens.


Alle ons toevertrouwde persoonsgegevens worden enkel vergaard:


    in functie van de uitoefening van ons werk - hetzij op losse basis, hetzij onder contract,

    voor het beheer van klanten, leveranciers, onderaannemers, boekhouding, sociale wetgeving en

    op basis van ons gerechtvaardigd belang.


Van minderjarige klanten kan desgevallend de toestemming van ouders en/of voogdij opgevraagd worden.

In de meeste gevallen zijn het deze mensen die ons contacteren voor hun minderjarig kind.


De ons toevertrouwde informatie wordt slechts bewaard voor een gerede termijn, d.w.z. de gewettigde termijn of de wettelijk opgelegde termijn,

afhankelijk of het een klant, een onderaannemer of een officiële instantie betreft.

Wij beheren documenten (boekhouding en rittenbeheer) die verplicht meer dan 5 jaar moeten bewaard worden.


BUITEN DE FIRMA


Buiten Flanders Taxi BV kunnen uw gegevens kenbaar zijn of doorgegeven worden aan


    onze IT-leverancier

    onze boekhouding

    ons sociaal bureau

    onze verzekeringsmakelaar

    juridische of politionele instanties of overheden.


Zoals eerder gezegd, zijn ook deze instanties gebonden aan de correcte verwerking van uw gegevens.


BEVEILIGING


Uw persoonsgegevens worden geenszins doorgegeven of verkocht voor commerciële doeleinden of aan prospectie- of marketingbureaus.


Bovendien zullen wij er alles aan doen om uw gegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal, vervalsing, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden.


UW RECHT!


U heeft als gebruiker van onze diensten uiteraard volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:


    om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij van u bewaren en om na te gaan waarvoor deze gegevens gebruikt worden.

    om uw gegevens te verbeteren of aan te vullen.

    om uw gegevens te laten verwijderen.


Hier dient te worden vermeld, dat wij sommige aanvragen hiervoor kunnen weigeren, wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

    om uw gegevens op te vragen en deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

    om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Hierbij dient te worden vermeld, dat de gewone uitvoering van ons werk hierdoor onmogelijk

    wordt en dat wij soms gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen.


U kan uw rechten bij ons altijd doen gelden bij:

Flanders Taxi BV , Joststraat 1,

8670 Koksijde, +32 (0)499/17.25.25, of via ons contactformulier.


Mocht u problemen ondervinden of vragen hebben over de correcte verwerking van uw gegevens kan u zich wenden tot de GBA = Gegevens Beschermings Autoriteit:


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be