Back to Top


Privacyverklaring

Flanders Taxi B.V. - Taxi Westkust verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen.

Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft.

Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.


Contact


Flanders Taxi B.V. Joststraat 1 - 8670 Koksijde info@taxiwestkust.com Ondernemingsnummer : BE0720.524.809


1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?


Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:


een bezoek brengt aan of gebruik maakt en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email,

het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)

op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten.

op één of andere wijze met Taxi Westkust in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, social media, enzovoort) deze Privacyverklaring expliciet accepteert.


2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?


2.1 Verwerkingsverantwoordelijke


Flanders Taxi B.V. is verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:


    Per post via: Flanders Taxi BV, Joststraat 1, 8670 Koksijde, België

    Telefonisch op: +32-(0)499/17.25.25

    Per e-mail: info@taxiwestkust.com

    Via de website: www.taxiwestkust.com


2.2 Verwerker


Flanders Taxi B.V. kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u.

Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van Flanders Taxi B.V. uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

Deze verwerkers kunnen onder meer bestaan uit diverse van onze partners:

onze IT-leverancier

onze boekhouding

ons sociaal bureau

onze verzekeringsmakelaar

juridische of politionele instanties of overheden.


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Flanders Taxi B.V. verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt Flanders Taxi B.V. volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):


Uw naam, mail, telefoon en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens) bericht, IP-adres en het tijdstip van verzending.4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?


Flanders Taxi B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:


    Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag.

    Omwille van het gerechtvaardigd belang van Flanders Taxi B.V. om u te kunnen helpen met haar diensten.

    Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.


5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?


Flanders Taxi B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


    Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;

    Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van onze diensten;

    Om u op de hoogte te houden over onze diensten of voor u interessant nieuws of aanbiedingen;


6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?


Uitgezonderd eventuele verwerkers zoals vermeld in artikel 2.2 die enkel en alleen op instructie van Flanders Taxi B.V. handelen, verwerkt

Flanders Taxi B.V. uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.


Flanders Taxi B.V.  heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.


7. Andere online diensten en functionaliteiten van derden


Deze website kan links aanbieden naar andere online diensten en websites voor uw gemak en informatie, waaronder apps, tools, widgets en plug-ins van derde partijen (b.v. Facebook, Twitter en Google/YouTube). Deze diensten, websites and functionaliteiten van derde partijen kunnen onafhankelijk werken van ons, inclusief de manier waarop zijn informatie over u verzamelen en vallen onder de privacyvoorwaarden van deze derde partijen.

We moedigen u aan om de privacyverklaringen van deze partijen te raadplegen.

Voor zover deze gelinkte diensten geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons is

Flanders Taxi B.V. niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens.


Google Remarketing


Deze website maakt gebruik van Google’s remarketing technologie.

Deze technologie stelt gebruikers die de website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten om gerichte advertenties te zien op websites van het Google Partner netwerk. Op dezelfde manier kunnen advertenties ook worden getoond aan andere mensen die lijken op de gebruikers van deze website.

Hiervoor worden cookies gebruikt.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt doorgestuurd naar de servers van Google in de Verenigde Staten.

Als er een IP-adres wordt meegestuurd worden enkel de laatste drie cijfers meegestuurd.

Door middel van cookies kan het gedrag van gebruikers op de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte aanbevelingen van producten en, advertenties gebaseerd op de interesses van de gebruiker.


Als u liever geen gerichte advertenties te zien krijgt kunt u cookies van Google voor die hiervoor gebruikt worden uitschakelen via deze website: https://www.google.com/ van Google voor de bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van [name advertiser].

Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor hun beleid en procedures.

Gelieve kennis te nemen van Google’s privacyverklaring alvorens onze website te gebruiken (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)


8.Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?


Flanders Taxi B.V.  bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is,

of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door

Flanders Taxi B.V.  geleverde diensten.


9. Welke rechten heeft u?


9.1 Recht op informatie


Via onderhavige Privacyverklaring wenst Flanders Taxi B.V. u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met, de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.


9.2 Recht op inzage


U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en

Flanders Taxi B.V. te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van,

uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.


U hebt eveneens het recht om Flanders Taxi B.V.  om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt.

Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn.

In dergelijk geval kan door Flanders Taxi B.V.  een administratieve kost worden aangerekend.


9.3 Recht op verbetering


U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan Flanders Taxi B.V.


9.4 Recht op gegevenswissing


U hebt het recht Flanders Taxi B.V.  te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van

Flanders Taxi B.V. om deze nog te verwerken.

U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:


    Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;

    U bewijst dat Flanders Taxi B.V.  uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

    Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;

    U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;

    U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefendFlanders Taxi B.V.  behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.


9.5 Recht op beperking van gegevensverwerking


U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:


    U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door

Flanders Taxi B.V. werden verwerkt en Flanders Taxi B.V. heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

    U bewijst dat de verwerking door Flanders Taxi B.V.  onrechtmatig was en vraagt om een beperking;

Flanders Taxi B.V. heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;

    U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)


9.6 Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking


U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden.

Flanders Taxi B.V. zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.


9.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid


U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan Flanders Taxi B.V. verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.


9.8 Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden


U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart Flanders Taxi B.V. dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door

Flanders Taxi B.V.  uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.


10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?


Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan Flanders Taxi B.V.  te richten via één van de volgende kanalen:


Via aangetekend schrijven aan:

Flanders Taxi B.V.

Tav : Bestuurder

Joststraat 1, 8670 Koksijde, België

Via e-mail aan: info@taxiwestkust.com


11.Welke cookies gebruiken we?


Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Bijgevolg is er geen cookie beleid.


12. Camerabeelden


Eventuele camerabeelden uit de voertuigen en in ons kantoor en onze garage worden enkel en alleen gebruikt bij noodgevallen of als rechtsmiddel (indien noodzakelijk).

De camerabeelden worden automatisch na 30 dagen gewist.

De plaatsen die uitgerust zijn met een camera vertonen het wettelijke verplichte pictogram.14. Hoe kunt u klacht indienen?


Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.


Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.


15. Kan deze privacyverklaring wijzigen?


Flanders Taxi B.V.  heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen.

De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.


16. Toepasselijk recht en rechtsgebied


Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne zijn bevoegd in geval van geschil


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be